Kinh Trung Bộ 2

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

BÀI ĐÃ GIẢNG (*.mp3)

1. Lộ trình tu tập thiền định, thiền quán

2. Lộ trình tu tập thiền định, thiền quán (tt)

3. Kinh Niệm xứ (P1)

4. Kinh Niệm xứ (P2)

5. Kinh Niệm xứ (P3)

6. Kinh Niệm xứ (P4)

7. Nhập tức xuất tức niệm

8. Kinh An trú tầm

9. Kinh Thân hành niệm

10. Kinh Thân hành niệm (tt)

11. Kinh Nhất dạ hiền giả

12. Kinh Giáo giới Nandaka

13. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la

14. Tiểu kinh Phương Quảng

15. Tiểu kinh Phương Quảng (tt)

16. Kinh Ví dụ tấm vải

17. Kinh Ái sanh

18. Kinh Phù di

19. Kinh Phân biệt cúng dường

20. Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc

21. Đại kinh Nghiệp phân biệt

22. Kinh Jivaka

1. Giải đề thi trắc nghiệm hk1

2. Kinh Ví dụ tấm vải (4-1-2020)

BÀI HỌC & THAM KHẢO (*.pdf)

1. Chương trình học kỳ 2 và bài tập

2. Dẫn luận Kinh Trung bộ

3. Tóm tắt Kinh Ái sanh

4. Tóm tắt Đại kinh Nghiệp phân biệt

*** Tham khảo câu hỏi trắc nghiệm

** Tóm tắt 152 Kinh Trung bộ của HT. Thích Minh Châu

TIỂU LUẬN
Môn: KINH TRUNG BỘ

Giáo thọ phụ trách: TT.TS. Thích Giác Hoàng
Ngày ra đề: 08-01-2020

Đề: Tính nhân bản của giáo lý Nghiệp báo trong Kinh Trung bộ.

Ghi chú:

- Học viên chọn làm tiểu luận giữa kỳ đề tài này thì khỏi làm bài tập.  

- Ngày nộp tiểu luận Kinh Trung bộ: Thứ Bảy 04-4-2020.

- Cách thức nộp:  

+ Quyển A4 nộp trực tiếp tại Văn phòng.

+ file PDF (đặt tên: MSSV-Họ tên hoặc Pháp danh-KTB2) nộp nhóm trưởng. Nhóm trưởng kiểm tra đúng quy định, tổng hợp và gửi zalo cho nhân viên phụ trách từ xa.