Lịch sử Phật giáo Trung Quốc

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa I
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
0

ĐỀ TIỂU LUẬN MÔN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC

(Dành cho học viên khoa ĐTTX khóa 1 – Thi lại – Năm 2012)

I.                  Đề tài gợi ý:

Trình bày sự kiện sơ nhập của Phật giáo Trung Hoa

II.               Hướng dẫn:

Phần nội dung cần thể hiện được hai sự kiện: Hán Minh Đế nằm mộng cầu pháp và Y Tồn Khẩu Thọ Phù Đồ Kinh

ÔN THI TẠI LỚP MÔN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC

(Khoa Đào tạo từ xa – khóa 1)

Học viên nghiên cứu kỹ hai vấn đề sau:

_ Tính Không của Bát nhã học

_ Nghiệp báo của Tuệ Viễn

Nhập môn

Phật giáo triều nhà Hán

Phật giáo đời Lưỡng Tấn

Phật giáo đời Lưỡng Tấn (tt)

Tánh không Bát nhã

Phi không phi hữu

Đại sư Tuệ Viễn

Nhân quả báo ứng

Hướng dẫn làm tiểu luận - Phật giáo du nhập Trung Quốc

Hướng dẫn làm tiểu luận _ Tăng Triệu - tánh không bát nhã

Phật giáo thời Tùy Đường

Các tông phái Phật giáo Trung Quốc

Thiên Thai Trí Giả Đại Sư

Thiên Thai tông đời Tùy Đường

Lục Tổ Huệ Năng

Tư tưởng của Tổ Huệ Năng

Phật giáo Tùy Đường

Lục Tổ đắc đạo

Phật giáo đời Tống, Nguyên, Minh, Thanh

Ôn tập

ĐTTX:  Khái quát lịch sử Phật giáo Trung Quốc

ĐTTX:  Tứ thập nhị chương kinh

ĐTTX:  Phật giáo Trung Quốc Nam Bắc triều

ĐTTX: Thiên Thai Tông

ĐTTX: Thiền Tông