Quản trị Hành chánh

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa I
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
0

ĐỀ TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ HÀNH CHÁNH

(Dành cho học viên khoa ĐTTX khóa 1 - Thi lại - năm 2012)

I.                  Đề tài gợi ý:

Học viên chọn một trong ba chủ đề sau:

-        Chủ đề 1: Học viên tự chọn đề tài (viết tự do). Điều kiện: chủ đề phải liên quan đến quản trị hành chánh.

-        Chủ đề 2: Viết bài bình luận về tính khoa học và tính nghệ thuật của quản trị trong Phật giáo

-        Chủ đề 3: Chọn một bộ phận trong Phật giáo, sau đó lập danh mục các cơ hội, các nguy cơ, các điểm mạnh, các điểm yếu (mỗi loại tối thiểu là 5)

II.               Hướng dẫn:

-        Trình bày dưới hình thức bài viết thông thường trên các tạp chí.

-        Không cần theo kết cấu của một tiểu luận thông thường (không có lời mở đầu, kết luận, chương mục, tài liệu tham khảo…)

ÔN THI MÔN QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH

(Dành cho khoa Đào tạo từ xa – khóa 1 - Thi lại - năm 2012)

Đề thi sẽ có 2 câu:

Câu 1: Giải quyết một tình huống (60% tổng điểm)

Câu 2: Lý thuyết liên quan đến một trong các vấn đề sau (40% tổng điểm)

1.     Tính khoa học của quản trị?

2.     Tính nghệ thuật của quản trị?

3.     Tại sao kiểm tra là hoạt động quan trọng của quản trị?

4.     Kỹ năng thiết lập mục tiêu? (cho ví dụ)

5.     Vận dụng lý thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow trong quản trị Phật giáo?

MP 3

Tổng quan về quản trị hành chánh

Tổng quan về quản trị hành chánh (tt)

Các trường phái quản trị

Học thuyết Nhật Bản

Nhà quản trị

Ngoại khóa công tác hoạch định

Chức năng hoạch định

Xác định tầm nhìn

Xây dựng mục tiêu

Chức năng tổ chức

Học thuyết Herzbersg

Đánh giá năng lực

Mối quan hệ

Hướng dẫn làm tiểu luận - Phong cách lãnh đạo

Ra quyết định

Chức năng kiểm tra

Bài tập tình huống

Soạn thảo văn bản