Logic học PG

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa I
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3

ÔN THI TẠI LỚP MÔN LOGIC HỌC

(Dành cho học viên khoa ĐTTX khóa 1)

Học viên nghiên cứu kỹ các chủ đề sau:

1.                 Hãy trình bày về nhận thức trực tiếp.

2.                 Hãy trình bày về nhận thức gián tiếp.

ĐỀ TIỂU LUẬN

Học viên có thể dựa vào 1 trong 7 định hướng sau để chọn đề tài nghiên cứu tại nhà:

 
1.     Sự hình thành và phát triển logic học Phật giáo
2.     Nghiên cứu về nhận thức trực tiếp trong logic học Phật giáo
3.     Nghiên cứu về nhận thức gián tiếp trong logic học Phật giáo
4.     Tam đoạn luận trong logic học Phật giáo
5.     Tợ năng lập trong logic học Phật giáo
6.     So sánh logic học cũ và mới của Phật giáo (ở Ấn Độ)

    7.     So sánh logic học Phật giáo với logic học phương Tây

*.MP3 (Click vào tựa bài để download)

Tham khảo bài giảng của khoá 8

Nhập môn Logic học (ĐĐ.TS Thích Đức Trường, ngày 30/12/2011)

Logic học phương Đông (ĐĐ. TS Thích Đức Trường, ngày 04/01/2012)

Nhân minh học (ĐĐ.TS Thích Đức Trường, ngày 06/01/2012)

Nhận thức trực tiếp (ĐĐ. TS Thích Đức Trường, ngày 11/1/2012)

Tỷ lượng (ĐĐ. TS Thích Đức Trường, ngày 15/2/2012)

Tam đoạn luận (ĐĐ. TS Thích Đức Trường, ngày 2/3/2012)

9 lỗi của Tôn (ĐĐ. TS Thích Đức Trường, ngày 7/3/2012)

Đề tiểu luận (ngày 9/3/2012)

Lỗi bất cực thành (ngày 21/3/2012)

Do dự bất thành (ngày 23/3/2012)

6 lỗi bất định (ngày 23/3/2012)

Lỗi dị phẩm nhất phần chuyển (ngày 28/3/2012)

Hữu pháp tự tướng vi (ngày 30/3/2012)

10 lỗi tợ năng lập (ngày 30/3/2012)

ĐÀO TẠO TỪ XA

 Nhập môn logic học (TT. TS Thích Đức Trường, ngày 17/3/2012)

Lợi ích logic học (TT. TS Thích Đức Trường, ngày 17/3/2012)

Nhập môn logic học (TT. TS Thích Đức Trường, ngày 17/3/2012)

Nhận thức trực tiếp (TT. TS Thích Đức Trường, ngày 1/4/2012)

Hiện lượng tự ý thức (TT. TS Thích Đức Trường, ngày 1/4/2012)

Nhận thức hiện lượng (TT.TS Thích Đức Trường, ngày 14/3/2012)

Lập Tôn (TT.TS Thích Đức Trường, ngày 15/4/2012)

Tam đoạn luận (TT. TS Thích Đức Trường, ngày 29/4/2012)

Tam đoạn luận (tt) - 3 lỗi bất cực thành (TT. TS Thích Đức Trường, ngày 12/5/2012)

Tam đoạn luận (tt) - 6 lỗi bất định (TT. TS Thích Đức Trường, ngày 12/5/2012)

FILE *.DOC, *.PDF

Logic học