Nhận thức luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa I
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3

ÔN THI TẠI LỚP MÔN NHẬN THỨC LUẬN

(Dành cho học viên khoa ĐTTX khóa 1)

I.                  Câu hỏi gợi ý:

Học viên nghiên cứu kỹ các chủ đề sau:

1.                 Ngũ trùng duy thức quán.

2.                 Hiện lượng và tỷ lượng.

3.                 Nhận thức về Thiền.

4.                 Nhận thức về Bát-nhã.

II.               Đề thi:

-       Đề thi: 4 câu hỏi dạng tự luận, mỗi câu 10 điểm.

-       Thời gian làm bài: 90 phút.

 

ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH NHẬN THỨC LUẬN PHẬT GIÁO

1,  TỔNG LUẬN

2,  Y CĂN DUYÊN KHỞI SANH THỨC

3,  THIỀN QUÁN

4,  BÁT NHÃ TRUNG QUÁN

5,  TỨ PHẦN, TAM TÁNH, TỨ TRÍ

6,  TÂN NHÂN MINH VỚI LƯỢNG

7,  BÁT NHÃ VÔ TRI

8,  ĐỐN NGỘ THÀNH PHẬT

9,  TỨ TRÙNG NHỊ ĐẾ VÀ BÁT NHÃ VÔ ĐẮC

10,  VIÊN DUNG TAM ĐẾ VÀ QUÁN TÂM CHÂN VỌNG

11,  THIỀN NGỘ

12,  ÔN TẬP

ĐỀ TIỂU LUẬN

Học viên có thể dựa vào 1 trong 5 định hướng sau để chọn đề tài nghiên cứu tại nhà:
1.     Nhận thức về Thiền.
2.     Nhận thức về Bát Nhã
3.     Nhận thức về Nhị đế
4.     So sánh Nhận thức luận Phật giáo với Nhận thức luận Duy vật biện chứng

    5.     So sánh Nhân minh học Phật giáo với Tam đoạn luận của Aristote

*.MP3 (Click vào tựa bài để download)

Tham khảo theo chương trình khoá VIII

Nhập môn nhận thức luận (ĐĐ. Giác Duyên, ngày 27/12/2011)

Ý căn duyên (ĐĐ. Giác Duyên, ngày 28/12/2011)

Thiền quán (ĐĐ. Giác Duyên, ngày 28/12/2011)

Bát nhã (ĐĐ Giác Duyên, ngày 13/2/2012)

Trung quán (ĐĐ Giác Duyên, ngày 13/2/2012)

Tứ phần, Tam tánh, Bốn trí (ĐĐ Giác Duyên, ngày 14/2/2012)

Tân nhân minh 1 (ĐĐ. Thích Giác Duyên, ngày 27/2/2012)

Tân nhân minh 2 (ĐĐ. Thích Giác Duyên, ngày 27/2/2012)

Bát nhã vô trí luận 1 (ĐĐ. Thích Giác Duyên, ngày 28/2/2012)

Bát nhã vô trí luận 2 (ĐĐ. Thích Giác Duyên, ngày 28/2/2012)

Đốn ngộ thành Phật (ĐĐ. Thích Giác Duyên, ngày 5/3/2012)

Trung quán (ĐĐ. Thích Giác Duyên, ngày 5/3/2012)

Tứ trùng nhị đế 1 (ĐĐ. Thích Giác Duyên, ngày 6/3/2012)

Tứ trùng nhị đế 2 (ĐĐ. Thích Giác Duyên, ngày 6/3/2012)

* ĐÀO TẠO TỪ XA

Tổng luận về nhận thức luận ( ĐĐ Thích Giác Duyên, ngày 5/3/2012)

Thiền quán - Bát nhã (ĐĐ  Thích Giác Duyên, ngày 5/3/2012)

Tam tánh tứ trí (ĐĐ. Thích Giác Duyên, ngày 1/4/2012)

Bát nhã vô trí luận (ĐĐ. Thích Giác Duyên, ngày 29/4/2012)

Tứ trùng Nhị đế (ĐĐ. Thích Giác Duyên, ngày 30/4/2012)

Tứ tuyệt cú (ĐĐ. Thích Giác Duyên, ngày 30/4/2012)

Thiên thai tông (ĐĐ. Thích Giác Duyên, ngày 30/4/2012)

Ôn tập cuối khóa (ĐĐ. Thích Giác Duyên, ngày 30/4/2012)