Kinh Pháp Hoa

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

CÁC FILES ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

1. Giới thiệu Kinh Pháp Hoa

2. Giới thiệu Kinh Pháp Hoa (tt)

3. Kết cấu các phẩm trong Kinh Pháp Hoa

4. Kết cấu các phẩm trong Kinh Pháp Hoa (tt)

5. Khái quát nội dung Kinh Pháp Hoa & vấn đề về tiểu luận

6. Khái niệm Nhị đế trong Kinh Pháp Hoa

7. Khái niệm Chơn đế trong Kinh Pháp Hoa

8. Khái niệm Nhất thừa trong Kinh Pháp Hoa

9. Khái niệm Chân như trong Kinh Pháp Hoa

10. Khai thác nghĩa bóng trong phẩm Thí Dụ (Ngôi nhà lửa)

11. Mối quan hệ giữa Tam thừa và Nhất thừa

12. Hóa thành dụ và Dược thảo dụ

13. Tín giải

14. Ví dụ Hạt châu trong áo; Hiện bảo tháp (phẩm 11)

15. Phẩm Hiện bảo tháp (tt)

16. Phẩm Hiện bảo tháp (tt)

17. Khái niệm Chân như (tt)

18. Thọ ký

19. Tùng địa dõng xuất

20. Thường Bất Khinh Bồ-tát

21. Dược Vương Bồ-tát

22. Diệu Âm Bồ-tát

23. Quán Thế Âm Bồ-tát

24. Đà-la-ni

25. Diệu Trang Nghiêm vương bổn sự

26. Phổ Hiền Bồ-tát khuyến phát

* ĐỀ TIỂU LUẬN:

Các học viên hãy tự chọn và phân tích ý nghĩa của bất kỳ một hay nhiều khái niệm / học thuyết trong Kinh Pháp Hoa.

* BỔ SUNG:

- Sơ lược sự hình thành Phật giáo Đại thừa

- Bồ-tát trong Kinh Pháp Hoa

- Bồ-tát trong Kinh Pháp Hoa (tt)

- Bồ-tát trong Kinh Pháp Hoa (tt-cuối)

- Mp3 tham khảo thêm

- Vấn đề thi và tiểu luận

- Câu hỏi ôn thi giữa kỳ

TÀI LIỆU HỌC TẬP & THAM KHẢO

1. Tóm tắt 28 phẩm Kinh Pháp Hoa (*.doc)

2. Triết lý Kinh Pháp Hoa (*.doc)