Quản trị hành chánh

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

CÁC FILES ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

1. Những vấn đề chung của quản trị

2. Những vấn đề chung của quản trị (tt)

3. Chức năng quản trị

4. Chức năng hoạch định

5. Chức năng hoạch định - Ma trận SWOT

6. Bốn chức năng của quản trị

7. Bốn chức năng của quản trị (tt- bài cuối) - Văn bản

* BỔ SUNG

- Vấn đề thi và tiểu luận

-Tham khảo thêm:

+ file 1

+ file 2

* TIỂU LUẬN

I. CHỦ ĐỀ VIẾT TIỂU LUẬN (chọn 1 trong  chủ đề dưới đây)

Chủ đề 1: Tùy các anh (chị) chọn. Điều kiện: chủ đề phải liên quan đến quản trị hành chánh.

Chủ đề 2: Bình luận về tính nghệ thuật của quản trị trong Phật giáo.

Chủ đề 3: Chọn một bộ phận trong Phật giáo, sau đó lập danh mục khoảng 5 cơ hội, 5 nguy cơ.

Chủ đề 4: Chọn một bộ phận trong Phật giáo, sau đó lập danh mục khoảng 5 điểm mạnh, 5 điểm yếu.

Chủ đề 5: Bàn luận về quyền lực trong một tổ chức Phật Giáo.

Chủ đề 6: Trình bày 1 tình huống thực tế.

II. CÁCH TRÌNH BÀY

1. Không cần theo kết cấu của một tiểu luận thông thường (không có lời mở đầu, kết luận, chương mục, tài liệu tham khảo….)

2. Trình bày dưới hình thức bài viết thông thường, chẳng hạn như bài viết trên tạp chí.

3. Số trang tối đa là 6 trang.

TÀI LIỆU HỌC TẬP & THAM KHẢO

Mp3 tham khảo thêm

1. Tham khảo giáo trình quản trị học