Kinh Kim cang

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Bài giới thiệu

2. Bài mở đầu - đoạn 1

3. Đoạn 2,3

4. Đoạn 3,4,5,6

5. Đoạn 6,7

6. Đoạn 7,8.9

7. Đoạn 10

8. Đoạn 11,12,13

9. Ôn giữa kỳ

10. Đoạn 14

11. Đoạn 18,19

12. Đoạn 20-22

13. Đoạn 23-26

14. Đoạn 27-28

15. Đoạn 29-32 (kết thúc)

FILE BỔ SUNG (*.mp3)

1. Bài giảng ngày 30-9-2017 (1)

2. Bài giảng ngày 30-9-2017 (2)

3. Bài giảng ngày 8-10-2017 (1)

4. Bài giảng ngày 8-10-2017 (2)

5. Bài giảng ngày 15-10-2017 (1)

6. Bài giảng ngày 15-10-2017 (2)

7. Bài giảng ngày 19-11-2017 (1)

8. Bài giảng ngày 19-11-2017 (2)

9. Bài giảng ngày 10-12-2017 (1)

10. Bài giảng ngày 10-12-2017 (2)

11. Bài giảng ngày 10-12-2017 (3)

12. Bài giảng ngày 10-12-2017 (4)

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

(Ngày ra đề và đăng lên mạng: 12/10/2017)

Môn: KINH KIM CANG

Giảng viên phụ trách: ĐĐ.TS. THÍCH TRÍ MINH

Đề tài: Nghiên cứu các khái niệm về NGÃ tướng (atma-samjna / self), NHÂN tướng (pudgala-samjna / person), CHÚNG SANH tướng (sattva-samjna / being) và THỌ GIẢ tướng (jiva-samjna / soul) trong Kinh Kim Cang.