Triết học tôn giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Triết học tôn giáo là gì

2. Cuộc chia tay giữa Thần học & Triết học tôn giáo

3. David Hume

4. Auguste Comte

5. Auguste Comte (tt), Karl Marx

6. Karl Marx (tt), Ôn giữa kỳ

7. Emile Durkheim

8. Max Weber

9. Peter Berger

10. Peter Berger (tt)

11. Rodney Stark

12. William James

13. William James (tt, end)

FILE BỔ SUNG (mp3)

1. Bài giảng ngày 24-9-2017 (1)

2. Bài giảng ngày 24-9-2017 (2)

3. Bài giảng ngày 01-10-2017 (1)

4. Bài giảng ngày 01-10-2017 (2)

5. Bài giảng ngày 9-12-2017 (1)

6. Bài giảng ngày 9-12-2017 (2, end)

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

(Ngày ra đề và đăng lên mạng: 05/10/2017)

Môn: TRIẾT HỌC TÔN GIÁO

Giảng viên phụ trách: TT.TS. THÍCH MINH THÀNH

Đề tài: Những nhận thức về tôn giáo trong mối liên quan với xã hội qua cái nhìn của những nhà tư tưởng tiêu biểu.