Đại thừa khởi tín luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Khái quát duyên khởi

2. Quy kính Tam bảo, Nguyên nhân tạo luận

3. Tâm chơn như, Tâm sanh diệt

4. Tâm chơn như, Tâm sanh diệt (tt)

5. Bất giác - Tâm nhiễm ô

6. Tâm nhiễm ô (tt)

7. Tâm - ý - thức

8. Tâm tướng và cảnh giới

9. Huân tập

10. Huân tập (tt)

11. Tam thân Phật 

12. Tam thân Phật (tt)

13. Ba tâm thù thắng

14. Bốn phương tiện

15. Ba cách phát tâm

16. Pháp tu chỉ quán

17. Pháp tu chỉ quán (tt)

18. Quán vô thường


BỔ SUNG (*.MP3)

1. Bài giảng ngày 21-1-2018 (1)

2. Bài giảng ngày 21-1-2018 (2)

3. Bài giảng ngày 11-3-2018 (1)

4. Bài giảng ngày 11-3-2018 (2)

5. Bài giảng ngày 15-4-2018 (1)

6. Bài giảng ngày 15-4-2018 (2)

7. Bài giảng ngày 22-4-2018 (1)

8. Bài giảng ngày 22-4-2018 (2)

THAM KHẢO CÁC BÀI GIẢNG KHÓA III

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
MÔN: Đại thừa khởi tín luận

Giảng viên phụ trách: ĐĐ.TS. Thích Đồng Trí

Ngày ra đề: 01-02-2018

Đề: Học viên hãy tự chọn và trình bày những điều tâm đắc nhất trong Đại thừa khởi tín luận và những điều ấy được áp dụng trong sinh hoạt tu tập và thay đổi cuộc sống của các học viên ra sao.