Đạo đức học Phật giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Giới thiệu tổng quan môn học

2. Khái niệm, phạm trù, chức năng và các loại hình đạo đức học PG

3. Các loại hình đạo đức học PG (tt)

4. Tình hình nghiên cứu đạo đức học PG

5. Tình hình nghiên cứu đạo đức học PG (tt)

6. Giới thiệu một số kinh căn bản có nội dung liên hệ đến đạo đức học PG

7. Thiện và đặc tính của thiện

8. Như lý tác ý

9. Thiện và bất thiện

10. Tà ngữ, chánh ngữ

11. Phân tích 10 bất thiện nghiệp

12. Tà nghiệp

13. Tà nghiệp (tt), Phân tích 10 thiện nghiệp

14. Phước báu

15. Phước báu (tt)

16. Tội

17. Tội (tt)

18. Đạo đức học phẩm chất

BỔ SUNG (*.mp3)

1. Đề tài tiểu luận bắt buộc cả lớp (nộp trước ngày thi cuối học kỳ 15 ngày)

2. Bài giảng ngày 28-01-2018 (1)

3. Bài giảng ngày 28-01-2018 (2)

4. Bài giảng ngày 10-3-2018 (1)

5. Bài giảng ngày 10-3-2018 (2)

6. Bài giảng ngày 24-3-2018 (1)

7. Bài giảng ngày 24-3-2018 (2)

8. Bài giảng ngày 29-4-2018 (Pháp độ 1)

9. Bài giảng ngày 29-4-2018 (Pháp độ 2)

10. Bài giảng ngày 29-4-2018 (Pháp độ 3)

11. Bài giảng ngày 29-4-2018 (Pháp độ 4)

THAM KHẢO GIÁO TRÌNH (*.pdf)

1. Giới thiệu khung chương trình

2. Khái niệm ĐĐHPG

3. Phạm trù,chức năng, các loại hình ĐĐHPG

4. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài

5. Thiện và đặc tính của thiện

6. Như lý tác ý

7. Phân tích mười bất thiện

8. Phân tích mười thiện nghiệp

9. Thiện và bất thiện trong các kinh

10. Phước báu và các cấp độ của phước báu

11. Tội và các cấp độ của tội

12. Tiêu chí đánh giá một hành động

13. Pháp độ theo các truyền thống

14. Các phương diện của mỗi pháp độ

15. Cách quán xét mỗi pháp độ

16. Cách thực hành pháp độ

ÔN TẬP CUỐI KỲ MÔN ĐẠO ĐỨC HỌC PHẬT GIÁO

HỌC KỲ 6 -  ĐÀO TẠO TỪ XA K. IV

1. Trình bày những ưu điểm và khuyết điểm của quý học viên. Nêu biện pháp khắc phục những khuyết điểm.

2. Trình bày các phương diện của thập độ

3. Cách quán xét Bố thí độ và trì giới độ  

4. Tiêu chí đánh giá một hành động có tội

5. Phân tích thập thiện nghiệp theo 6 nhóm

6. Đặc tính và nguyên sanh tâm thiện

7. Các loại hình đạo đức học Phật giáo

Học viên sẽ làm 3 câu trong  các câu trên.  Thời gian 90 phút. Khi ra đề thi, giáo thọ không ra đúng 100% như những gì được giới hạn.

Chúc quý học viên được an lành và nỗ lực học tập để có kết quả tốt nhất.