Luật học Phật giáo đại cương

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Giới thiệu tổng quát

2. Giới thiệu tổng quát (tt) - Luật Tỳ-kheo

3. Luật Tỳ-kheo (tt)

4. Luật Tỳ-kheo (tt)

5. Tăng-già Bà-thi-sa

6. Tăng-già Bà-thi-sa (tt)

7. Tăng-già Bà-thi-sa (tt)

8. Tăng-già Bà-thi-sa (tt)

9. Tăng-già Bà-thi-sa (tt)

10. Chương: Xả đọa

11. Xả đọa (tt)

12. Xả đọa (tt)

13. Ba-dật-đề

14. Ba-dật-đề (tt)

BỔ SUNG

1. Sự hình thành và phát triển các bộ phái

2. Tìm hiểu ngôn ngữ cổ và văn bản bộ luật nguyên thủy

3. Thảo luận một số vấn đề về nội dung bộ luật của Đại thừa

4. Thảo luận về các bộ luật của các bộ phái PG

5. Thảo luận về các bộ luật của các bộ phái PG (tt)

Bài giảng ngày 9-9-2018: Thư tịch

Bài giảng ngày 9-9-2018: Thư tịch (tt)

Bài giảng ngày 16-9-2018: Giới

Bài giảng ngày 16-9-2018: Giới (tt)

Bài giảng ngày 04-11-2018: Luật

Bài giảng ngày 04-11-2018: Luật (tt)

Bài giảng ngày 11-11-2018: Luật (tt)

Bài giảng ngày 11-11-2018: Luật (end)

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
Môn: Luật học Phật giáo đại cương
Giảng viên: TT.TS. Thích Giác Dũng
Ngày ra đề: 18-9-2018

Tại sao đức Phật dạy: “Cho dù bản thân mình chứng Thánh quả cũng không được nói cho người khác biết”?

Ghi chú: Không giới hạn số trang./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO (XEM TẠI ĐÂY)