Triết học Ấn Độ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Đối tượng nghiên cứu

2. Các trường phái triết học Ấn Độ Cổ đại và Trung đại

3. Trường phái chính thống giáo

4. Trường phái phi chính thống giáo

5. Học thuyết Tứ diệu đế

6. Học thuyết Vô ngã, Vô thường

7. Đại luận sư Vasubandhu

8. Khái niệm, phạm trù triết học Ấn Độ

9. Khái niệm, phạm trù triết học Ấn Độ (tt)

10. Ôn tập, thảo luận

11. Những vấn đề nhân sinh 

12. Những quan điểm về học thuyết vũ trụ

13. Thuyết trình

14. Tổng lược bộ môn và Ôn tập thi cuối kỳ (p1)

15. Tổng lược bộ môn và Ôn tập thi cuối kỳ (p2)

BỔ SUNG (*.mp3)

1. Bài giảng ngày 22-12-2018 (a)

2. Bài giảng ngày 22-12-2018 (b)

3. Bài giảng ngày 05-01-2018 (a)

4. Bài giảng ngày 05-01-2018 (b)

5. Bài giảng ngày 16-3-2019 (a)

6. Bài giảng ngày 16-3-2019 (b)

7. Bài giảng ngày 23-3-2019 (a)

8. Bài giảng ngày 23-3-2019 (b)

FILE VĂN BẢN (*.pdf):

Tài liệu tóm lược môn học

ĐỀ TIỂU LUẬN
Môn: Triết học Ấn Độ
Giảng viên: PGS.TS. Trương Văn Chung
Ngày ra đề: 02-01-2019

Học viên có thể chọn một trong 3 đề tài cho tiểu luận sau: 

1. Những đặc điểm của triết học Ấn Độ từ cái nhìn so sánh với triết học Trung Hoa cổ, trung, cận đại.

2. Những vấn đề khác biệt giữa triết học Ấn Độ và triết học phương Tây.

3. Đối tượng, vũ trụ quan, cấu trúc của triết học Ấn Độ.

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Các bài giảng về tư tưởng Phương Đông Trần Đình Hượu. Nxb. ĐHQG, HN. 2001

2. Lịch sử triết học Phương Đông. Nxb. Chính trị Quốc gia. HN,  1998.

3. Phương Đông và Phương Tây, những vấn đề triết học, lịch sử, văn học.  N . Konrat. Nxb. Giáo dục. HN, 1997

4. Đông phương học. Edward .W. Said. Nxb. Chính trị Quốc gia. HN, 1998.

5. Lịch sử văn minh Ấn Độ.Will Durant. Trung tâm TT . ĐHSP, Tp HCM. 1989.

6. Nhập môn triết học Ấn Độ cổ đại. Lê Xuân Khoa. Trung tâm học liệu Bộ GD, Sài gòn, 1972.

7. Tư tưởng Phương Đông gợi những điểm nhìn tham chiếu. Cao Xuân Huy. Nxb. Văn học. HN, 1995.

8. Lịch sử tư tưởng triết học Ấn Độ cổ đại. Doãn Chính (chủ biên). Nxb. CTQG. HN, 1998.

9. Triết học của Vasubandhu. Lê Mạnh Thát. Nxb Tổng hợp Tp. HCM.