Thông báo ngày nộp tiểu luận GHK3-ĐTTX6 và GHK7-ĐTTX5