Luận Đại thừa khởi tín

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

CHƯƠNG TRÌNH

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN GIỮA HK6
MÔN LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN
KHOA PHẬT HỌC TỪ XA – KHÓA VI

Giảng viên phụ trách: TT.TS.T. Đồng Trí
Ngày ra đề: 22/01/2022

Học viên chọn và trình bày 1 trong các đề tài sau đây :

  1. Những điều tâm đắc khi nghiên cứu và thực hành Đại Thừa Khởi Tín Luận

  2. Phương cách hiển lộ Tâm Chơn Như và đối trị Tâm Sinh Diệt

  3. Nhân Sinh Quan và Thế Giới Quan qua ánh sáng của Đại Thừa Khởi Tín Luận

  4. Đạo lộ giải thoát được chỉ bày trong Đại Thừa Khởi Tín Luận

GIÁO TRÌNH & TÀI LIỆU THAM KHẢO

CÁC BÀI GIẢNG BẮT BUỘC HỌC VIÊN TỪ XA TỰ NGHE

1. Khái quát duyên khởi

2. Quy kính Tam bảo, Nguyên nhân tạo luận

3. Tâm chơn như, Tâm sanh diệt

4. Tâm chơn như, Tâm sanh diệt (tt)

5. Bất giác - Tâm nhiễm ô

6. Tâm nhiễm ô (tt)

7. Tâm - ý - thức

8. Tâm tướng và cảnh giới

9. Huân tập

10. Huân tập (tt)

11. Tam thân Phật 

12. Tam thân Phật (tt)

13. Ba tâm thù thắng

14. Bốn phương tiện

15. Ba cách phát tâm

16. Pháp tu chỉ quán

17. Pháp tu chỉ quán (tt)

18. Quán vô thường

BẤM VÀO ĐÂY XEM TẤT CẢ BÀI GIẢNG ONLINE

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ