Lịch học ONLINE từ 12-16/9/2022 khóa VI & khóa VII