Thông báo về việc thi tại lớp và làm tiểu luận của khoa Phật học từ xa