Lịch học trực tiếp CS1 & online từ ngày 21-25/9/2022 Khóa VI, Khóa VII