Phật giáo Nguyên thủy & Đại thừa

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

ĐỀ TIỂU LUẬN
Môn: Phật giáo Nguyên thủy & Đại thừa
Giảng viên phụ trách: TT.TS. Thích Đức Trường
Ngày ra đề: 03/3/2023

Học viên chọn 1 trong 6 đề tài sau:

1. Nguyên nhân đưa đến thời kỳ Bộ phái Phật giáo

2. Nguyên nhân đưa đến sự ra đời Phật giáo Đại thừa

3. Triết lý đặc thù của Phật giáo Nguyên thủy

4. Văn điển Phật giáo Nguyên thủy, Bộ phái và Đại thừa

5. Giáo lý chính của Phật giáo Nguyên thủy

6. Giáo lý chính của Phật giáo Đại thừa.

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ