Lịch thi & Danh sách thi GK1 - PHTX VIII Miền Bắc (cập nhật ngày 06-03-2023)