Lịch thi giữa HK4 - PHTX VII & giữa HK8 - PHTX VI (cập nhật 09-03-2023)