Cập nhật lịch học trực tiếp tại CS1 hoặc trên zoom ngày 18-19/3/2023 Khóa VI, VII, VIII