Lịch thi & Danh sách thi giữa HK8 - PHTX VI & giữa HK4 - PHTX VII (cập nhật 16-03-2023)