Lịch học trực tiếp tại CS1 hoặc trên zoom ngày 01-02/4/2023 Khóa VI, VII, VIII