Cập nhật 14.5.2023 lịch thi & danh sách thi CK8 - PHTX VI, CK4 - PHTX VII, CK1 - PHTX VIII Miền Bắc