Đại cương Thiền học

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
KHÓA VIII
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

Đề tiểu luận giữa học kỳ 2 – khóa VIII
(dành cho học viên đăng ký thi cuối kỳ ở miền Bắc)

Môn: THIỀN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Giảng viên phụ trách: NS.TS.TN. Diệu Hiếu

Học viên chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1: Trình bày “Thiền Tứ niệm xứ và lợi ích tu tập thiền Tứ niệm xứ.”

Đề 2: Hãy trình bày “Năm triền cái và phương pháp vượt qua năm triền cái.”

--- HẾT ---

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ