Kinh Tương ưng

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
KHÓA VIII
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

Bài thu hoạch

Môn: Kinh Tương ưng

(Học viên đăng ký thi cuối kỳ ở miền Bắc)

Thế nào là ‘Vô Văn Phàm Phu’? Trong các Tương Ưng đã học như Giác Chi, Dự Lưu, Thọ, Vô Thỉ, Rādha, ‘Vô Văn Phàm Phù’ được đề cập trong những Tương Ưng nào và có thể được tóm gọn theo các ý chính nào? Tăng, Ni, học viên đúc kết được những bài học gì qua các lời Phật dạy về ‘Vô Văn Phàm Phu’ ở các Tương Ưng này?

[Trình bày 8 (tám) trang A4 theo chiều dọc, kiểu chữ (font) Times New Roman, cỡ chữ (size) 14, khoảng cách các hàng (line spacing) 1.5, canh lề bình thường (normal margin).]

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ