PHTX: Danh sách thi cuối kỳ 5 khóa VII, cuối kỳ 2 khóa VIII, giữa kỳ 1 khóa IX (cập nhật 12-01-2024)

Các loại File khác: 
AttachmentSize
PDF icon anh_van_phat_phap_5.pdf464.57 KB
PDF icon dao_duc_hoc_phat_giao_-_gd.a.pdf259.59 KB
PDF icon dao_duc_hoc_phat_giao_-_gd.c1.pdf297.14 KB
PDF icon dao_duc_hoc_phat_giao_-_gd.c2.pdf286.13 KB
PDF icon dao_duc_hoc_phat_giao_-_gd.d.pdf297.2 KB
PDF icon dao_duc_hoc_phat_giao_-_gd.e.pdf323.73 KB
PDF icon han_co_5_-_gd.a.pdf662.06 KB
PDF icon han_co_5_-_gd.c1.pdf368.93 KB
PDF icon han_co_5_-_gd.c2.pdf302.54 KB
PDF icon lich_su_viet_nam_-_gd.a.pdf258.46 KB
PDF icon lich_su_viet_nam_-_gd.c1.pdf297.97 KB
PDF icon lich_su_viet_nam_-_gd.c2.pdf287.45 KB
PDF icon lich_su_viet_nam_-_gd.d.pdf296.34 KB
PDF icon lich_su_viet_nam_-_gd.e.pdf315.88 KB
PDF icon luan_cau_xa_-_gd.a.pdf260.76 KB
PDF icon luan_cau_xa_-_gd.c1.pdf296.47 KB
PDF icon luan_cau_xa_-_gd.c2.pdf287.58 KB
PDF icon luan_cau_xa_-_gd.d.pdf296.73 KB
PDF icon luan_cau_xa_-_gd.e.pdf323.89 KB
PDF icon luan_thang_phap_tap_yeu-gd.a.pdf263.77 KB
PDF icon luan_thang_phap_tap_yeu-gd.c1.pdf401.66 KB
PDF icon luan_thang_phap_tap_yeu-gd.c2.pdf339.94 KB
PDF icon luan_thang_phap_tap_yeu-gd.d.pdf401.14 KB
PDF icon luan_thang_phap_tap_yeu-gd.e.pdf549.05 KB
PDF icon pali_5_-_gd._d.pdf367.94 KB
PDF icon pali_5_-_gd._e.pdf502.97 KB
PDF icon anh_van_phat_phap_2_-_gd.e.pdf223.78 KB
PDF icon dai_cuong_thien_hoc_-_gd.a.pdf322.3 KB
PDF icon dai_cuong_thien_hoc_-_gd.c1.pdf299.24 KB
PDF icon dai_cuong_thien_hoc_-_gd.c2.pdf285.92 KB
PDF icon dai_cuong_thien_hoc_-_gd.d.pdf298.41 KB
PDF icon dai_cuong_thien_hoc_-_gd.e.pdf313.74 KB
PDF icon han_co_2_-_gd.a.pdf313.45 KB
PDF icon han_co_2_-_gd.c1.pdf298.2 KB
PDF icon han_co_2_-_gd.c2.pdf285.65 KB
PDF icon kinh_tuong_ung_-_gd.a.pdf665.58 KB
PDF icon kinh_tuong_ung_-_gd.c1.pdf384.08 KB
PDF icon kinh_tuong_ung_-_gd.c2.pdf323.32 KB
PDF icon kinh_tuong_ung_-_gd.d.pdf371.94 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_viet_nam_-_gd.c1.pdf299.61 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_viet_nam_-_gd.c2.pdf287.9 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_viet_nam_-_gd.d.pdf299.13 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_viet_nam_-_gd.e.pdf315.06 KB
PDF icon pali_2_-_gd.d.pdf299.02 KB
PDF icon pali_2_-_gd.e.pdf318.04 KB
PDF icon tin_nguong_va_ton_giao_viet_nam_-_gd.a.pdf249.53 KB
PDF icon tin_nguong_va_ton_giao_viet_nam_-_gd.c1.pdf299.91 KB
PDF icon tin_nguong_va_ton_giao_viet_nam_-_gd.c2.pdf287.73 KB
PDF icon tin_nguong_va_ton_giao_viet_nam_-_gd.d.pdf299.22 KB
PDF icon tin_nguong_va_ton_giao_viet_nam_-_gd.e.pdf308.62 KB
PDF icon van_hoc_han_tang_-_gd.a.pdf253.95 KB
PDF icon van_hoc_han_tang_-_gd.c1.pdf225.26 KB
PDF icon van_hoc_han_tang_-_gd.c2.pdf288.57 KB
PDF icon van_hoc_han_tang_-_gd.d.pdf299.44 KB
PDF icon van_hoc_han_tang_-_gd.e.pdf309.51 KB
PDF icon anh_van_phat_phap_1-gd.e.pdf549.62 KB
PDF icon han_co_1_-_gd.c2.pdf221.32 KB
PDF icon khai_luan_phat_hoc_-_gd.c2.pdf222.07 KB
PDF icon khai_luan_phat_hoc_-_gd.e.pdf262.48 KB
PDF icon kinh_trung_bo_-_gd.c1.pdf232.88 KB
PDF icon kinh_trung_bo_-_gd.e.pdf218 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_an_do_-_gd.c1.pdf231.83 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_an_do_-_gd.c2.pdf222.72 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_an_do_-_gd.e.pdf262.38 KB
PDF icon pali_1_-_gd._d.pdf232.4 KB
PDF icon co_ngu_pali_1_-_gd.e.pdf262.21 KB
PDF icon han_co_1_-_gd.a.pdf272.18 KB
PDF icon han_co_1_-_gd.c1.pdf232.47 KB
PDF icon khai_luan_phat_hoc_-_gd.a.pdf281.76 KB
PDF icon khai_luan_phat_hoc_-_gd.c1.pdf233.18 KB
PDF icon khai_luan_phat_hoc_-_gd.d.pdf233.55 KB
PDF icon kinh_trung_bo_-_gd.a.pdf280.26 KB
PDF icon kinh_trung_bo_-_gd.d.pdf231.86 KB
PDF icon kinh_trung_bo_-gd.c2.pdf222.3 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_an_do_-_gd.a.pdf288.17 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_an_do_-_gd.d.pdf231.31 KB
PDF icon lich_su_phat_giao_viet_nam_-_gd.a.pdf250.64 KB
PDF icon tieng_viet_thuc_hanh_-_gd.a.pdf263.29 KB
PDF icon tieng_viet_thuc_hanh_-_gd.c1.pdf230.62 KB
PDF icon tieng_viet_thuc_hanh_-_gd.d.pdf232.25 KB
PDF icon tieng_viet_thuc_hanh_-_gd.e.pdf261.37 KB
PDF icon tieng_viet_thuc_hanh_-_gd.c2.pdf222.24 KB