PHTX: Cập nhật lịch học online ngày 27-28.01.2024 khóa VII, VIII