Thông báo thi giữa kỳ 6 khóa VII, giữa kỳ 3 khóa VIII và tiểu luận / bài thu hoạch khoa Phật học từ xa