THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II – LỚP CAO HỌC (03-10-2012)

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II – LỚP CAO HỌC

(Áp dụng từ ngày Thứ Hai 08/10/2012)

GIỜ

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Sáu

7 H 00
8 H 30

Abhidhamma Pali

GV: TS. T. Bửu Chánh

Phật giáo và Văn học – Văn hóa Trung Quốc

GV: TS. T. Đồng Văn

A tì đạt ma

Hán tạng

GV: TS. T. Hạnh Bình

Văn học PGVN

hiện đại

GV: TS.  T. Đồng Bổn

8 H 45
10 H 15

Abhidhamma Pali

GV: TS. T. Bửu Chánh

Phật giáo và Văn học – Văn hóa Trung Quốc

GV: TS.  T. Đồng Văn

A tì đạt ma

Hán tạng

GV: TS. T. Hạnh Bình

Văn học PGVN

hiện đại

GV: TS. T. Đồng Bổn

10 H 30

12 H 00

Pali

GV: TS. T. Bửu Chánh

Hán cổ

GV: TS. TN. Tuệ Liên

Pali

GV : TS. TN. Tịnh Vân

Hán cổ

GV: TS. TN. Tuệ Liên

GHI CHÚ: Cổ ngữ Sanskrit & Chàm sẽ học ở Chùa Già Lam Chiều Thứ Hai và chiều Thứ Tư từ 14g00 đến 15g30.

                                                                                                                                                                                                                    KT. Trưởng Phòng Sau đại học

                                                                                                                                                                                                                                   Phó trưởng phòng

                                                                                                                                                                                                                                 Tiến sĩ. Thích Đồng Văn