Thông báo đăng ký môn học HK9 khóa XVI, HK6 khóa XVII và HK3 khóa XVIII năm 2024 (có kèm thời gian biểu)