Thông báo danh sách kiểm tra năng lực môn cơ sở tin học (cập nhật 31-05-2024)