Thông báo danh sách miễn tín chỉ môn cơ sở tin học năm 2024