Thông báo lịch thi & danh sách thi bổ sung tín chỉ tốt nghiêp chính quy năm 2023 (cập nhật 22h 06-12-2023)