Thông báo thời gian thi giữa và cuối học kỳ 1 năm 2024 dành cho khóa XVI, XVII, XVIII hệ chính qui