Tâm lý học

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 3
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3)

1. Tổng quan về Tâm lý học (1)

2. Tổng quan về Tâm lý học (2)

3. Tổng quan về Tâm lý học (3)

4. Hoạt động giao tiếp

5. Chức năng giao tiếp

6. Sự hình thành và phát triển ý thức

7. Hoạt động nhận thức

8. Hoạt động nhận thức (tt1)

9. Hoạt động nhận thức (tt2)

10. Tình cảm

11. Tình cảm (tt) 

12. Tình cảm (tt)

13. Ý chí

14. Nhân cách - Sự hình thành và phát triển nhân cách

15. Nhân cách (tt)

16. Nhân cách (tt)

BỔ SUNG (mp3)

1. Bài giảng ngày 27-9-2020 (a)

2. Bài giảng ngày 27-10-2020 (b)

3. Bài giảng ngày 11-10-2020 (a)

4. Bài giảng ngày 11-10-2020 (b)

5. Bài giảng ngày 18-10-2020 (a)

6. Bài giảng ngày 18-10-2020 (b)

GIÁO TRÌNH (*.pdf)

1. Giáo trình chính (ĐHSP)

1. Chương 1: Nhập môn Tâm lý học

2. Chương 2: Hoạt động giao tiếp

3. Chương 3: Sự hình thành và phát triển tâm lý ý thức

4. Chương 4: Hoạt động nhận thức

5. Chương 5: Đời sống tình cảm

6. Chương 6: Ý chí

7. Chương 7: Nhân cách

8. Nội dung ôn thi cuối HK

* Đường dẫn xem các đoạn phim minh họa trong bài học:

1. Link 1

2. Link 2

ĐỀ TIỂU LUẬN
Môn: Tâm lý học
Giảng viên: ThS. Ngô Minh Duy
Ngày ra đề: 17/7/2020

Học viên hãy phân tích và chứng minh những cơ chế hình thành và phát triển các hiện tượng tâm lý người.