Anh văn Phật pháp 5

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Số tín chỉ môn học: 
2

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

BÀI HỌC THAM KHẢO (*.doc / *.pdf)

1. Kinh Sợ hãi và khiếp đảm (số 4, Kinh Trung bộ) 

2. Kinh Không uế nhiễm (số 5)

3. Kinh Ước nguyện (số 6)

4. Kinh Ví dụ tấm vải (số 7)

5. Kinh Đoạn giảm (số 8)

Phần 1

Phần 2 

2. Kinh Sợ hãi và khiếp đảm (số 4, Kinh Trung bộ) 

    Phần 3

    Phần 4

KINH SỢ HÃI & KHIẾP ĐẢM (PHẦN CUỐI, LINK VIDEO)

KINH KHÔNG UẾ NHIỄM (PHẦN 1, LINK VIDEO)

BÀI HỌC NGÀY 14-11-2021 

KINH ƯỚC NGUYỆN (LINK VIDEO NGÀY 21-11-2021)

KINH ƯỚC NGUYỆN (PHẦN CUỐI) 28-11-2021

KINH VÍ DỤ TẤM VẢI (P. ĐẦU) 05-12-2021

KINH VÍ DỤ TẤM VẢI (P CUỐI) 05-12-2021

KINH ĐOẠN GIẢM (PHẦN 1)

KINH ĐOẠN GIẢM (PHẦN 2)

KINH ĐOẠN GIẢM (PHẦN CUỐI) & KINH CHÁNH TRÍ KIẾN (P1)

KINH CHÁNH TRI KIẾN (P2)

KINH CHÁNH TRI KIẾN (P3, END)