Hán cổ 5

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa VI
Học kỳ: 
Học kỳ 5
Môn học thuộc: 
Khoa Triết Học Phật Giáo
Số tín chỉ môn học: 
2

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC
DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE VIDEO BÀI GIẢNG (ZOOM)

BUỔI HỌC NGÀY 26-9-2021 (P.1)

BUỔI HỌC NGÀY 26-9-2021 (P.2)

BUỔI HỌC NGÀY 03-10-2021 (P.1)

BUỔI HỌC NGÀY 03-10-2021 (P.2)

BUỔI 3A NGÀY 10-10-2021

BUỔI 3B NGÀY 10-10-2021

BUỔI 4 NGÀY 06-11-2021 (LINK VIDEO)

BUỔI 5A NGÀY 14-11-2021 (LINK VIDEO)

BUỔI 5B NGÀY 14-11-2021 (LINK VIDEO)

BUỔI 6 NGÀY 21-11-2021 (LINK VIDEO)

BUỔI CUỐI, NGÀY 27-11-2021

GIÁO TRÌNH (word, pdf, pp)

1. Giáo trình học kỳ 5 (file word) 

2. Giáo trình học kỳ 5 (file pdf)

3. Chương trình học cuối HK5

4. Giáo trình cuối HK5

THAM KHẢO BÀI HỌC HK5 CỦA KHÓA V trước

https://www.vbu.edu.vn/elearning/cu-nhan-dttx/khoa-v/hoc-ky-5/han-co-5-2591.html