Lịch sử Văn học Hán Tạng

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa I
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
0

ĐỀ TIỂU LUẬN MÔN LỊCH SỬ VĂN HỌC HÁN TẠNG

(Dành cho học viên khoa ĐTTX khóa 1 – Thi lại - 2012)

1       Hãy nêu những điểm Văn học nổi bật trong Hán Tạng Phật giáo qua “Nhập Bất Nhị Pháp Môn” trong kinh Duy Ma.

2       Trình bày tính văn học của Hán tạng Phật giáo thông qua pháp “Ly Tướng Vô Trụ” trong kinh Kim Cang.

3       Tìm hiểu những nét văn học đặc sắc của Hán tạng Phật giáo được thể hiện qua hình ảnh Bồ tát Quan Thế Âm và Long Nữ trong kinh Pháp Hoa.

ÔN THI TẠI LỚP (CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ DOWNLOAD)

MP 3

Nhập môn

Đại cương Văn học Hán Tạng

Kiết tập kinh điển lần 2

Phật giáo du nhập Trung Quốc

Mục lục kinh điển

Phân loại kinh điển

Tính văn học trong kinh Duy Ma Cật

Ảnh hưởng tư tưởng Duy Ma Cật

Tính văn học trong kinh Kim Cang

Trí tuệ bát nhã trong kinh Kim Cang

Các phẩm trong kinh Pháp Hoa

Tính văn học trong kinh Pháp Hoa

Các thời kỳ phiên dịch kinh điển

Các thời kỳ phiên dịch kinh điển (tt)

Dịch phẩm Cưu Ma La Thập

Phật giáo Nam Bắc triều đời Tấn

ĐTTX:  Nhập môn văn học Hán - Tạng

ĐTTX:  Hình thành Đại tạng kinh

ĐTTX:  Kinh Duy Ma Cật

ĐTTX:  Kinh Kim Cang Và Pháp Hoa

ĐTTX:  Ôn tập

          Ms. Word

Chương I: TỔNG QUAN ĐẠI TẠNG KINH HÁN VĂN 

Chương II: VĂN HỌC KINH LUẬT LUẬN HÁN TẠNG

Đặc tính văn học của kinh Đại thừa 

Tính văn học trong kinh Pháp Hoa

Đề viết bài Khảo cứu

Đề viết bài khảo cứu tại nhà

Tài liệu tham khảo

Quá trình hình thành Đại tạng kinh Hán văn

Lịch sử kiết tập kinh luật _ HT. Thích Phước Sơn

Bốn kỳ kiết tập kinh điển _ HT. Thích Thiện Tâm

Giới thiệu tổng quan hệ thống kinh điển Hán - Tạng

Niên biểu Trung Quốc

Thần Tăng Thiên Trúc

Bước đầu nhìn lại sinh hoạt dịch thuật, biên khảo về Phật học của giới trí thức miền nam thời kỳ 1955-1975

Ảnh hưởng Phật giáo đối với lịch sử văn hóa Trung Quốc

Những thành tựu của văn học Phật giáo

Từ ngữ Phật giáo ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc

Ảnh hưởng của kinh Kim Cang đối với Thiền tông

Nghiên cứu tư tưởng "Ly tướng vô trụ" trong kinh Kim Cang