Dị bộ tông luân luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa I
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3

DỊ BỘ TÔNG LUÂN LUẬN

Tài Liệu Tham Khảo

01. Dị bộ tông luân luận

02. Dị bộ tông luân luận_HanAm

03. Thập bát bộ luận

04. Bộ chấp dị luận

05. Dị bộ tông luân luận thuật kỳ

06. Dị bộ tông luân luận thuật kỳ - Lương Khải Siêu

07. Dị bộ tông luân luận Thầy Tuấn dịch

08. A STUDY ON THE Dị Bộ Tông Luân Luận I

09. Bài 1

10. PAREM chấm điểm môn Đạo Đức Học Phật Giáo

11. Bài 1 .pdf

12. Bài 2 .doc

13. Bài 3 .doc

14. Bài 3 .pdf

15. Bài 4 .doc

16. Bài 4 .pdf

17. Bài 5 .doc

18. Bài 5 .pdf

19. Bài 6 .doc

20. Đề viết tại nhà

21. Bài 7 .doc

22. Bài 8 .doc

23. Bài 9 .doc

24. Bài 9 .doc (tt)

25. Hữu Bộ 

26. Tuyết Sơn Bộ

27. Độc Tử Bộ

MP3

Khóa 8:

1. Quá trình hình thành và phân chia các bộ phái - phần 1: Ba thời kỳ của Phật giáo Ấn Độ

2. Tầm quan trọng của bộ luận và sự phân chia 20 bộ phái

3. Quan điểm về đức Phật theo Đại chúng bộ và ba bộ phái chi nhánh

4. Quan điểm về Bồ Tát của Đại chúng bộ

5. Lộ trình tu chứng và quả vị thanh văn của Đại chúng bộ

6. Quan điểm về giáo lý của Đại chúng bộ và ba chi phái đầu tiên

7. Quan điểm về giáo lý của Đại chúng bộ và ba chi phái đầu tiên (tt)

8. Quan điểm dị biệt của bốn bộ phái vào thời kỳ cuối

9. Thân trung ấm

10. Thân trung ấm (tt)

11. Bài 12

12. Bài 12 - 13

13. Ôn tập phần trắc nghiệm câu hỏi

14. Bài 14: Quan điểm của Độc tử bộ - câu 137 đến 145

15. Ôn tập trắc nghiệm bộ đề 141 câu

16. Bai 15 - 16: Quan điểm 145 đến 157

17. Bai 16 - 19: Quan điểm 158 đến 168

Đào Tạo Từ Xa:

1. Tổng quan bộ luận và lịch sử phân chia bộ phái

2. Học thuyết của các bộ phái Đại chúng bộ

3. Giới thiệu tổng quát môn học

4. Quan điểm về đức Phật theo Đại chúng bộ

5. Quan điểm về Bồ Tát theo Đại chúng bộ

6. Lộ trình tu chứng và quả vị thanh văn theo Đại chúng bộ

7. Lộ trình tu chứng và quả vị thanh văn theo Đại chúng bộ (tt)

8. Câu 26 - 39

9. Quan điểm về giáo lý của Đại chúng bộ và ba chi phái đầu tiên

10. Quan điểm về giáo lý của Đại chúng bộ và ba chi phái đầu tiên (tt)

11. Quan điểm dị biệt của bốn bộ phái vào thời kỳ cuối

12. Quan điểm của năm bộ phái còn lại

13. Bài 9 - Quan điểm của phái Nhất Thiết Hữu Bộ - 30 -12-2012

14. Bài 9 - Quan điểm của phái Nhất Thiết Hữu Bộ - P.1- Câu 71 đến 77

15. Bài 9 - Quan điểm của phái Nhất Thiết Hữu Bộ - P.2 - Câu 78 đến 98

16. Bài 17 - 18 - 19:  Thân trung ấm và một số vấn đề khác