PG Nguyên thủy và Đại thừa

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa I
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Số tín chỉ môn học: 
3

FILE ÂM THANH (*.MP3)

LỚP CHÍNH QUY K.8

1. K8_BÀI 1_P.1_GIỚI THIỆU BỐI CẢNH LỊCH SỬ - CHÍNH TRỊ - VĂN HÓA DẪN ĐẾN SỰ RA ĐỜI ĐẠO PHẬT_8.1.2013

2. K8_BÀI 1_P.2_TIẾP THEO_8.1.2013

3. K8_BÀI 1_P.3_TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC_15.1.2013

4. K8_BÀI 1_P.4_NGUYÊN NHÂN ĐƯA ĐẾN THỜI KỲ BỘ PHÁI_15.1.2013

5. K8_BÀI 1_P.5_SỰ CHUYỂN BIẾN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TÍN NGƯỠNG ĐA THẦN_22.1.2013

6. K8_BÀI 1_P.6_TIẾP THEO_22.1.2013

7. K8_BÀI 1_P.7_VĂN ĐIỂN PHẬT GIÁO_29.1.2013

8. K8_BÀI 2_P.1_TƯ TƯỞNG KINH DI ĐÀ_5.3.2013

9. K8_BÀI 2_P.2_TIẾP THEO_5.3.2013

10. K8_BÀI 3_P.1_GIÁO LÝ TRỌNG TÂM CỦA PGNT_12.3.2013

11. K8_BÀI 3_P.2_TÍNH NHÂN BẢN CỦA ĐẠO PHẬT_12.3.2013

12. K8_BÀI 4_P.1_VẤN ĐỀ NIẾT BÀN_26.3.2013

13. K8_BÀI 4_P.2_LÝ TƯỞNG GIẢI THOÁT_26.3.2013

14. K8_BÀI 5_NHỮNG NÉT ĐẶC THÙ CỦA PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA_P.1_2.4.2013

15. K8_BÀI 6_ÔN TẬP MỘT SỐ NỘI DUNG - GỢI Ý MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÀM BÀI TIỂU LUẬN_P.1_9.4.2013

16. K8_BÀI 7_TIẾP THEO P.1_GIÁO LÝ VÔ NGÃ TRONG PGDT_9.4.2013

17. K8_BÀI 8_P.1_HỌC THUYẾT DUY THỨC_16.4.2013

18. K8_BÀI 8_P.2_HỌC THUYẾT DUY THỨC TIẾP THEO_16.4.2013

19. K8_BÀI 9_GIÁO LÝ BỒ TÁT TRONG PGDT_P.1_23.4.2013

20. K8_BÀI 9_TIẾP THEO_P.2 - KẾT THÚC MÔN_23.4.2013

LỚP ĐÀO TẠO TỪ XA

1. ĐTTX 1_BÀI 1_P.1_GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MÔN HỌC_9.3.2013

2. ĐTTX 1_BÀI 1_P.2_MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PGNT_9.3.2013

3. ĐTTX 1_BÀI 2_P.1_SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PGNT - PGBP & PGDT_23.3.2013

4. ĐTTX 1_BÀI 2_P.2_TIẾP THEO_23.3.2013

5. ĐTTX 1_BÀI 3_P.1_CÁC HỆ VĂN ĐIỂN TRONG PG_4.5.2013

6. ĐTTX 1_BÀI 3_P.2_TIẾP THEO_4.5.2013

7. ĐTTX 1_BÀI 4_HỌC THUYẾT DUY THỨC_P.1_5.5.2013

8. ĐTTX 1_BÀI 4_P.2_GIÁO LÝ BỒ TÁT_5.5.2013

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - GIỚI THIỆU TÀI LIỆU THAM KHẢO

2. BỐI CẢNH LỊCH SỬ - CHÍNH TRỊ - VĂN HÓA DẪN ĐẾN SỰ RA ĐỜI ĐẠO PHẬT

ĐỀ LÀM BÀI TIỂU LUẬN CUỐI MÔN

1. ĐỀ TIỂU LUẬN

MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI MÔN K.8 CHÍNH QUY

1. Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của PGNT? Phân tích rõ những nguyên nhân đó.

2. Những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của PGD9T? Phân tích rõ những nguyên nhân đó.

3. Trình bày 3 hệ thống kinh điển của PGNT - PGBP và PGĐT.

4. Những đặc thù của tư tưởng PGNT - PGĐT.

5. Hãy giải thích về học thuyết vô ngã của PGNT & PGĐT.

6. Trình bày quan điểm Niết Bàn của PGNT.

7. Trình bày học thuyết duy thức.

8. Giáo lý Bồ Tát theo quan điểm PGNT & PGĐT