Thành thật luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa I
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Số tín chỉ môn học: 
3

FILE ÂM THANH (*. MP3)

LỚP CHÍNH QUY KHÓA 8

1. K8_BÀI 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ BỘ LUẬN_P.1

2. K8_BÀI 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ BỘ LUẬN_P.2

3. K8_BÀI 2_LUẬN PHẬT BẢO_P.2

4. K8_BÀI 2_LUẬN PHẬT BẢO_P.1

5. K8_BÀI 2_LUẬN PHẬT BẢO_P.3

6. K8_BÀI 3_LUẬN PHÁP BẢO

7. K8_BÀI 4_LUẬN TĂNG BẢO

8. K8_BÀI 5_PHẨM TƯ PHÁP THỨ 16_13.3.2013

9. K8_BÀI 6_PHẨM TÂM TÍNH THỨ 30_ 27.3.2013

10. K8_BÀI 7_SÂN - SI_P.1_3.4.2013

11. K8_BÀI 8_SI - KIÊU MẠN_3.4.2013

12. K8_BÀI 9_THIỀN ĐỊNH_P.1_10.4.2013

13. K8_BÀI 9_TIẾP THEO_P.2_10.4.2012

14. K8_BÀI 10_TRÍ TUỆ_P.1_17.4.2013

15. K8_BÀI 10_KHÔNG - VÔ THƯỜNG_P.2_17.4.2013

16. K8_THUYẾT TRÌNH CÁC TỔ_P.1_24.4.2013

17. K8_THUYẾT TRÌNH_TIẾP THEO P.2_24.4.2013

 LỚP ĐÀO TẠO TỪ XA KHÓA I

2. DTTX 1_BÀI 1_GIỚI THIỆU  BỘ LUẬN THÀNH  THẬT_P.2_10.3.2013

1. DTTX 1_BÀI 1_GIỚI THIỆU  BỘ LUẬN THÀNH  THẬT_P.1_10.3.2013

3. DTTX 1_BÀI 2_LUẬN PHẬT BẢO_6.4.2013

4. DTTX 1_BÀI 2_TT_THẬP HIỆU_6.4.2013

5. DTTX 1_BÀI 3_PHIỀN NÃO - THAM_P.1_20.4.2013

6. DTTX 1_BÀI 3_SÂN_P.2_20.4.2013

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. THE CONCEPT OF THE BUDDHA

2. BẢN DỊCH LUẬN THÀNH THẬT

3. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ BỘ LUẬN

4. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH BỘ LUẬN

5. LUẬN PHẬT BẢO

6. LỊCH SỬ TRUYỀN THỪA

7. LUẬN PHẬT BẢO.DOC

8.LUẬN PHÁP BẢO.DOC

9. LUẬN TĂNG BẢO.DOC

10. PHẨM TỨ PHÁP THỨ 16.DOC

11. TÍNH CHẤT CỦA PHẨM TÂM THỨ 30.DOC

12. PHIỀN NÃO.DOC

13. THIỀN ĐỊNH.DOC

14. TRÍ TUỆ.DOC

15. VÔ THƯỜNG VÀ KHÔNG.DOC

16. TƯ TƯỞNG GIẢI THOÁT.DOC

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ LỚP ĐTTX

1. Một số điểm triết học tiêu biểu của Luận Thành Thật.

2. Ý nghĩa thập hiệu

3. Công đức của Phật.

NỘI DUNG ÔN TẬP K.8 CHÍNH QUY

NỘI DUNG LÀM ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

1. Nghiên cứu về Phật thân, liên hệ về Đức Phật theo quan điểm Nguyên thủy và Đại thừa.

2. Một số đặc điểm triết học tiêu biểu của Luận Thành Thật.

3. So sánh những quan điểm tương đồng & dị biệt có liên quan đến Luận Thành Thật.

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KỲ

1. Trình bày ý nghĩa của các loại thiền định.

2. Phân tích nguyên nhân tham khởi và giải thích tác hại của tham.

3. Cho biết đặc tính của Sân và tác hại của Sân.

4. Ý nghĩa thập hiệu.

5. Ý nghĩa mười công đức của Pháp.

6. Nêu các công đức của Tăng và vai trò của Tăng trong hiện tại.

7. Trình bày nội dung Tứ nhiếp Pháp.

8. Phân tích, nhận định đoạn trích trong kinh Tương Ưng, Vô Minh như sợi dây thừng, Phật dạy :

"Có thể có một thời, này các Tỳ kheo, biển lớn đi đến khô cạn, hoàn toàn đi đến khô kiệt, không có hiện hữu.

Nhưng này các Tỳ Kheo, Ta không có tuyên bố rằng, có sự chấm dứt khổ đau, chấm dứt lưu chuyển, luân hồi đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc.

Có thể có một thời, này cácTỳ kheo, biển lớn đi đến khô cạn, hoàn toàn đi đến khô kiệt, không có hiện hữu.

Nhưng này các Tỳ Kheo, Ta không có tuyên bố rằng, có sự chấm dứt khổ đau, chấm dứt lưu chuyển, luân hồi đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc."