Tư tưởng Phật giáo Việt Nam

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa I
Học kỳ: 
Học kỳ 8
Số tín chỉ môn học: 
3

FILE ÂM THANH LỚP CHÍNH QUY KHÓA 8

1. K8_BÀI ĐẦU TIÊN_GIỚI THIỆU TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN HỌC_P.1

2. K8_BÀI ĐẦU TIÊN_TIẾP THEO_P.2

3. K8_BÀI 2_TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO TRÚC LÂM THỜI LÝ - TRẦN_P.1_8.3.2013

4. K8_BÀI 2_TIẾP THEO_P.2_8.3.2013

5. K8_BÀI 2_HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐỀ TIỂU LUẬN_28.3.2013

6. K8_BÀI 3_TƯ TƯỞNG THIỀN PGVN THỜI ĐẠI VIỆT_5.4.2013

7. K8_BÀI 4_TƯ TƯỞNG CƯ TRẦN LẠC ĐẠO_P.1_12.4.2013

8. K8_BÀI 4_ TƯ TƯỞNG CƯ TRẦN LẠC ĐẠO_P.2_12.4.2013

FILE ÂM THANH LỚP ĐÀO TẠO TỪ XA KHÓA I

1. ĐTTX 1_BÀI 1_GIỚI THIỆU  MỘT SỐ TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO THỜI KỲ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ_9.1.2013

2. DTTX 1_BÀI 1_TIẾP THEO_TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI DU NHẬP_9.1.2013

3. DTTX 1_BÀI 2_MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TP LÝ HOẶC LUẬN_7.4.2013

4. DTTX 1_BÀI 3_MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TP LÝ HOẶC LUẬN_TIẾP_21.4.2013

5. DTTX 1_BÀI 3_MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN THI CUỐI MÔN_21.4.2013

MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. HÌNH ẢNH ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH Ở NƯỚC TA THỜI DU NHẬP

2. PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG TRONG VAI TRÒ HỘ QUỐC AN DÂN

3. QUAN ĐIỂM HIẾU HẠNH CỦA PHẬT GIÁO THỜI DU NHẬP

4. QUAN NIỆM ĐỨC PHẬT THỜI MÂU TỬ

5. TÂM HIẾU TRONG DÒNG CHẢY CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM

6. TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP

7. PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH TIẾP BIẾN VÀ HỘI NHẬP

8. PHẬT GIÁO NHẤT TÔNG - MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ GIÁO HỘI TRUNG ƯƠNG TẬP QUYỀN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ PGVN

9. LÝ CÔNG UẨN - VỊ VUA ĐẦU TIÊN CỦA TRIỀU ĐẠI NHÀ LÝ