Logic học Phật giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3

CÁC FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

KHÓA IX

1. Tổng quan về nhân minh luận Phật giáo

2. Tam đoạn luận phương Tây và Nhân minh học

3. Chủ trương và Chân lý

4. Chín lỗi nên tránh

5. Mối liên hệ giữa lý do và chân lý

6. Sáu lỗi người thực tập logic Phật giáo học cần tránh

7. Bốn lỗi trái với chủ trương của lý do

8. Mối liên hệ giữa minh chứng và chân lý

9. Các lỗi trong ví dụ gián tiếp

10. Ôn tập tổng quan về 33 lỗi (p1)

11. Ôn tập tổng quan về 33 lỗi (p2)

12. Ôn tập tổng quan về 33 lỗi (p3)

13. Ôn tập tổng quan về 33 lỗi (p4)

14. Năm lỗi của tợ dị dụ

ĐTTX

1. Logic học PG - Buổi 1

2. Logic học PG - Buổi 2

3. Logic học PG - Buổi 3

4. Logic học PG - Buổi 4

5. Logic học PG - Buổi 5

GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tóm tắt môn Logic học Phật giáo

Giáo trình Logic học Phật giáo - TT. TS. Nguyên Hạnh biên soạn

I. Văn bản chính:

- Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận (Nyàya-dvàra-tarka-sàstra) của Trần Na, Huyền Trang dịch, Đại Chánh 32.

- Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận (Nyàya-pravesa) của Samkarasvàmin (Thương Yết La Chủ), Huyền Trang dịch, Đại Chánh 32.

II. Văn liệu:

- Thích Như Điển, Nhân minh chánh lý môn luận. Tạng thư Phật học: http://www.tangthuphathoc.net/kinhtang/viettang/1629.htm

- Thích Thiện Siêu, Lối vào Nhân minh học, NXB. Tôn Giáo, 2006.

- Nhất Hạnh, Nhân minh - Đông phương luận lý học.Hương Quê, 1950, 2000.

- Minh Chi, Nhân minh học Phật giáo. NXB Tôn Giáo, 2005.

- Tâm Minh - Lê Đình Thám, Nhân minh tổng luận. Tạp chí Viên Âm, 1939.

- Thích Kiên Định, Khảo sát Lịch sử và Tư tưởng Nhân Minh Luận Phật giáo. NXB Thuận Hóa, 2009.

- Hồng Dương, Nhân Minh luận, Đạo Phật Ngày Nay.

- Tuyết Phàm, Nhân minh thanh minh dữ Phật học nghiên cứu pháp. Hội Phật học Đài Loan xuất bản.