Triết học CT - XH Phật giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN và NỘI DUNG ÔN TẬP THI VIẾT CUỐI HỌC KỲ 6

MÔNTRIẾT HỌC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI PHẬT GIÁO

(Dành cho Học viên Khóa II, hệ Đào tạo Từ xa)

GVHD: SC. TS. Hằng Liên & SC. TS. Hương Nhũ

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN:

Phần A: SC. Hằng Liên phụ trách

Phân tích và đánh giá một trong các chủ đề căn bản của triết học chính trị xã hội Phật giáo.

Phần B: SC. Hương Nhũ phụ trách

Học viên chọn một trong hai đề tài sau:

1.    Thông điệp về lòng từ bi, khoan dung và bất hại của đạo Phật có thể đóng góp vô cùng to lớn cho nền hòa bình trên toàn thế giới trong giai đoạn hiện nay. Qua lăng kính triết học chính trị xã hội Phật giáo hãy chứng minh luận điểm trên.

2.    Một trong những phương pháp thiết thực trọng tâm khi đối mặt với sự nóng lên toàn cầu và bảo vệ môi trường đó là trí tuệ, lòng từ bi và tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên sống trên quả địa cầu này. Hãy chứng minh luận điểm trên qua lăng kính triết học chính trị xã hội Phật giáo.

NỘI DUNG ÔN TẬP THI VIẾT:

Phần A: SC. Hằng Liên phụ trách

1.    Hãy nêu lên các đặc điểm của triết học Phật giáo và nền tảng căn bản của triết học chính trị xã hội Phật giáo?

2.    Trình bày các luận điểm bình đẳng căn bản trong lời dạy của Đức Phật?

Phần B: SC. Hương Nhũ phụ trách

Học viên sẽ làm 2 câu trong số 5 câu hỏi sau đây:

1.    Điểm khác nhau chánh yếu giữa quan điểm triết học CTXH Phật giáo và các quan điểm triết học CTXH qua từng thời kỳ lịch sử.

2.    Trình bày tư đức và pháp trị của người lãnh đạo quốc gia theo quan điểm triết học CTXH Phật giáo.

3.    Tại sao nói đạo Phật là một tôn giáo dân chủ và bình đẳng?

4.    Trình bày quan điểm bất hại (Ahimsa) trong triết học CTXH Phật giáo.

5.    Trình bày bảy pháp Bất thối của Tăng đoàn và Bảy pháp kiện toàn quốc gia theo lời dạy của Đức Phật.

CÁC FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

KHÓA IX

1. Khái quát về triết học chính trị - xã hội Phật giáo

2. Triết học chính trị - xã hội Phật giáo

3. Khái quát về triết học chính trị - xã hội Phật giáo (tt)

4. Nền tảng căn bản của triết học CTXH PG

5.Triết học chính trị - xã hội Phật giáo (tt)

6. Quan điểm Phật giáo về tư đức và pháp trị

7. Nền tảng căn bản của triết học CTXHPG (tt)

8. Quan điểm Phật giáo về tư đức và pháp trị (tt)

9. Đề tài tiểu luận

10. Học thuyết nghiệp Phật giáo và sự phân tầng xã hội

11. Vấn đề dân chủ

12. Tư tưởng Phật giáo về Chủ nghĩa Nhân văn

13. Phật giáo đối với vấn đề kinh tế xã hội

14. Giáo dục Phật giáo đối với con người và xã hội

15. Phật giáo đối với vấn nạn gia đình trong xã hội

16. Phật giáo đối với chiến tranh và hòa bình

17. Quan điểm Phật giáo về vấn đề bình đẳng

18. Tổng kết môn học và hướng dẫn ôn tập

19. Sự đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ phát triển và hội nhập

KHÓA II - ĐTTX

1. Triết học chính trị xã hội Phật giáo qua các thời đại

2. Triết học chính trị xã hội Phật giáo qua các thời đại (tt)

3. Giới thiệu khái quát về triết học Phật giáo

4. Nền tảng căn bản của triết học chính trị xã hội Phật giáo

5. Bảy pháp kiện toàn quốc gia

6. Đạo Phật và vấn đề bình đẳng

7. Triết học CT-XH PG - 17/05/2014 - Phần 1

8. Triết học CT-XH PG - 17/05/2014 - Phần 2

9. Ôn tập - 01/06/2014

10. Triết học CT-XH PG - 14/06/2014 - Phần 1

11. Triết học CT-XH PG - 14/06/2014 - Phần 2

CÁC FILE VĂN BẢN BÀI HỌC

Mô tả môn học

Tài liệu môn học (SC. Hương Nhũ biên soạn)

Tài liệu môn học (SC. Hằng Liên biên soạn)

Tài liệu tham khảo môn học (bản tóm tắt)