Nhận thức luận Phật giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN MÔN NHẬN THỨC LUẬN PHẬT GIÁO

(Dành cho Học viên Khóa II – Khoa Đào tạo Từ xa)

GVHD: SC. TS. Huyền Tâm

 Học viên chọn một trong hai đề tài sau:

1. Tầm quan trọng của sự nhận thức dựa trên thực nghiệm qua bài Kinh Canki (Kinh Trung Bộ 95) và Kinh Kalama (Kinh Tăng Chi Bộ 3.65).
 

2. Vọng niệm/ vọng tưởng (papañca) – tiến trình nhận thức làm tâm ô nhiễm và phương pháp diệt trừ.

CÁC FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

KHÓA IX

1. Khái quát Nhận thức luận

2. Khái quát Nhân thức luận (tt)

3. Nhận thức luận Phật giáo - Buổi 3

4. Nhận thức luận Phật giáo - Buổi 4

5. Bút chiến giữa Duy lý luận và Thực nghiệm luận

6. Bút chiến giữa Duy lý luận và Thực nghiệm luận (tt)

7. Tầm quan trọng của sự nhận thức qua các bài kinh trong Tăng Chi Bộ

8. Tầm quan trọng của sự nhận thức qua các bài kinh trong Tăng Chi Bộ (tt)

9. Tầm quan trọng của sự nhận thức qua bài kinh Song Tầm

10. Tầm quan trọng của sự nhận thức qua bài kinh Song Tầm (tt)

11. Tầm quan trọng của sự nhận thức qua bài kinh An Trú Tầm

12. Nhận thức luận Phật giáo - 31/03/2014

13. Nhận thức luận Phật giáo - Ôn tập - 07/04/2014

14. Nhận thức luận Phật giáo - Ôn tập - 14/04/2014

KHÓA II - ĐTTX

1. Nhận thức luận Phật giáo - Buổi 1

2. Nhận thức luận Phật giáo - Buổi 2

3. Bút chiến giữa Duy lý luận và Thực nghiệm luận

4. Nhận thức luận Phật giáo - Buổi 3

5. Nhận thức luận Phật giáo (tt) - Buổi 3

6. Vài vấn đề cần lưu ý về Bài tiểu luận và Thi viết