Đại thừa khởi tín luận

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 6
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Khái quát và duyên khởi

2. Quy kính Tam bảo, nguyên nhân tạo luận

3. Tâm chơn như, tâm sanh diệt

4. Các cấp độ giác ngộ

5. Tâm tướng và cảnh giới

6. Tâm, ý, thức

7. Tâm nhiễm ô

8. Huân tập

9. Tam thân

*. Sửa kiểm tra giữa HK

10. Tín thành tựu

11. 3 tâm thù thắng & 4 phương tiện

12. 3 tâm tướng

13. Lợi ích của tu chỉ, quán

14. Cách thoát ma chướng

15. Pháp hành chỉ, quán

16. Khuyến tu chỉ, quán

17. Tịnh độ theo Đại thừa khởi tín luận

18. ĐTKTL với kinh luận khác

BỔ SUNG

1. Bài giảng ngày 12-3-2016 (1)

2. Bài giảng ngày 12-3-2016 (2)

3. Bài giảng ngày 02-04-2016 (1)

4. Bài giảng ngày 02-04-2016 (1)

* Đề tài tiểu luận

5. Bài giảng ngày 05-06-2016 (1)

6. Bài giảng ngày 05-06-2016 (2)

7. Bài giảng ngày 12-6-2016 (1)

8. Bài giảng ngày 12-6-2016 (2)

TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

1. Khái quát và duyên khởi (*.pdf)

2. Quy kính tam bảo, nguyên nhân tạo luận (*.pdf)

3. Tâm chơn như, tâm sanh diệt (*.pdf)

4. Các cấp độ giác ngộ (*.pdf)

5. Tâm tướng & cảnh giới (*.pdf)

6. Tâm, ý, thức (*.pdf)

7. Tâm nhiễm ô (*.pdf)

8. Huân tập (*.pdf)

9. Tam thân (*.pdf)

10. Tín thành tựu (*.pdf)

11. 3 tâm thù thắng, 4 phương tiện (*.pdf)

12. 3 tâm tướng (*.pdf)

13. Ma chướng trong tu thiền (*.pdf)

14. Pháp tu chỉ quán (*.pdf)

16. Pháp tu chỉ quán (tt)

17. Tịnh độ theo Đại thừa khởi tín luận

18. ĐTKTL với kinh luận khác