Thuật ngữ Phật pháp tiếng Anh

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 2
Điểm tối thiểu bài viết: 
20
Điểm tối thiểu tiểu luận: 
20
Số tín chỉ môn học: 
3