Quản trị hành chánh

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 4
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Vấn đề chung về quản trị văn phòng

2. Vấn đề chung về quản trị văn phòng(tt)

3. Nghệ thuật quản trị

4. Các trường phái quản trị

5. Các chức năng quản trị

6. Các chức năng quản trị, ôn tập

ĐỀ TIỂU LUẬN

Môn: Quản trị hành chánh

Giảng viên: TS. Trương Quang Dũng

Mỗi học viên tìm kiếm một tình huống quản trị. Học viên trả lời 3 câu hỏi:

1. Tính khoa học trong tình huống này thể hiện ở nội dung nào?

2. Tính nghệ thuật trong tình huống này thể hiện ở nội dung nào?

3. Hướng giải quyết tình huống này như thế nào?

Ngày ra đề: 4/3/2017